Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie

Poniedziałek 27.03.2017

zaawansowane

Adres i kontakt

                                                                 

 

 
Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie
ul. Niepodległości 13
 73-150 Łobez
oraz do działów:
 
Pośrednictwo - posrednictwo@puplobez.pl
Księgowość - ksiegowosc@puplobez.pl

NIP 253-01-04-317

 

tel/fax (91) 397 40 88 lub (91) 397 42 44

 

pośrednictwo pracy (91) 57 770 30
e-mail: posrednictwo@puplobez.pl
 

Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie
Punkt Obsługi Osób Bezrobotnych w Resku

ul. Kościuszki 7
72-315 Resko
e-mail: szgrre@praca.gov.pl
tel.: (91) 395 13 09 lub (91) 397 40 46
 

Numery wewnętrzne działów

 Urzędu Pracy

 

22 – NALICZANIE

23 – DORADZTWO

24 – KSIĘGOWOŚĆ

30 – FAX

38 – SZKOLENIA

39 – REFERAT INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY

41 – PROGRAMY

42 – POŚREDNICTWO

50 – DOTACJE

51 – REJESTRACJA

 

ZAPRASZAMY

na darmowe spotkanie informacyjno - szkoleniowe

na temat zakładania, prowadzenia i zarządzania

własną działalnością gospodarczą.

Więcej informacji TUTAJ

 

INFORMACJA
dotycząca Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie ogłasza nabór wniosków
o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców

 


                                                                  

OGŁOSZENIE

Starosta Łobeski i Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie informują, że pozyskano środki

przeznaczone na dotacje oraz organizację szkoleń indywidualnych dla osób

bezrobotnych,w szczególności dla osób:

- do 30 roku życia,

- długotrwale bezrobotnych,

- o niskich kwalifikacjach.

Ilość środków jest ograniczona, decydować będzie kolejność składanych wniosków.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Urzędu Pracy (pok. 3 i 9)  

oraz pod numerami telefonów (91) 39 740 88, (91) 39 742 44.

 

 

1.  Kto może złożyć wniosek?

Przedsiębiorca lub pracodawca, u którego w okresie 6 miesięcy

poprzedzających złożenie wniosku nie nastąpiło zmniejszenie

zatrudnienia z przyczyn zakładu pracy oraz w przypadku gdy

udzielenie wsparcia byłoby niezgodne z warunkami

dopuszczalności pomocy de minimis.

2. Kto może zostać zatrudniony?

Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Łobzie, która do dnia

zawarcia umowy o pracę nie ukończyła 30 roku życia.

Projekt

3. Jak przebiega procedura przyznania refundacji?

Przedsiębiorca/pracodawca składa w PUP w Łobzie wniosek o przyznanie

refundacji. Wnioski przyjmowane i rozpatrywane są w trybie ciągłym.

Rozpatrzenie następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia. W przypadku

pozytywnego rozpatrzenia wniosku, urząd kieruje do wnioskodawcy

osoby bezrobotne do 30 r.ż., posiadające niezbędne kwalifikacje.

Po zaakceptowaniu odpowiedniego kandydata,

przedsiębiorca/pracodawca zawiera z PUP umowę w sprawie refundacji,

a następnie z osobą bezrobotną umowę o pracę.

4. Jak długo trwa okres refundacji?

Okres refundacji obejmuje 12 pierwszych miesięcy zatrudnienia.

Po okresie refundacji pracodawca/przedsiębiorca jest zobowiązany

do utrzymania zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy

przez kolejne 12 miesięcy.

5. Do czego jest zobowiązany przedsiębiorca/pracodawca?

Do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego na umowę o pracę na

okres co najmniej 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.

6. Jaka jest wysokość refundacji?

Wysokość refundacji wynika z zawartej umowy, nie może ona jednak

przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek

na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia na każdą

osobę zatrudnioną w ramach umowy refundację.

Projekt

7. Co w przypadku, gdy skierowany bezrobotny sam rozwiąże umowę

o pracę lub zostanie ona z nim rozwiązana na podstawie art. 52 

Kodeksu pracy lub stosunek pracy wygaśnie

w okresie obowiązywania umowy?

Urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy kieruje innego bezrobotnego.

8. Kiedy pracodawca/przedsiębiorca zwraca otrzymane środki?

W przypadku nieutrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu

pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy,

w tym odmowy przyjęcia na zwolnione stanowisko pracy innej

osoby bezrobotnej.

9. W jakiej wysokości pracodawca/ przedsiębiorca

zwraca otrzymane środki?

W kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano

zatrudnienia skierowanej osoby,wraz z odsetkami ustawowymi

naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc.

UWAGA!!!

Powyższy instrument będzie realizowany w miarę możliwości
prawnych i finansowych Urzędu Pracy.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Szczegółowe zasady ubiegania się o refundację oraz formularz wniosku

o zawarcie umowy można uzyskać w Referacie Instrumentów Rynku

Pracy (pokój nr 4 lub pod numerem

tel. 913974088 - nr wewn. 34 lub 39)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.)

Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie
ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez
tel. 91 397 40 88,  91 397 42 44
e-mail: szlo@praca.gov.pl
www.pup.lobez.ibip.pl

 

 

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie informuje, że od dnia 20.04.2015 r.,

w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia

w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników,

zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami

oraz orzeczeń lekarskich

wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

(Dz. U. z 2015 r., poz.457), nie będzie mógł finansować

badań lekarskich osób bezrobotnych kierowanych na staż.

Obowiązek ten będzie spoczywał na pracodawcy,

który jest organizatorem stażu.

 

Wytworzył:
Andrzej Dąbro
Udostępnił:
Andrzej Dąbro
(2003-06-29 12:01:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Dąbro
(2017-03-13 08:36:38)
 
 
ilość odwiedzin: 1322902

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X